izrada biznis plana

ZAŠTO JE BITNO DA IMATE BIZNIS PLAN I PRE SAMOG OTVARANJA FIRME

Poslovni plan, ili kako smo u našem jeziku prihvatili, Biznis plan predstavlja dokument koji sadrži buduće planirane aktivnosti. Logično je da aktivnosti prate određeni troškovi/prihodi, te biznis plan sadrži i veoma važnu finansijsku analizu.  Izrada biznis plana nam pomaže da zaključimo koliko ćeposao koji planiramo da započnemo koštati, odnosno koliko ćemo prihodavati, odnosno da li cilj koji nameravamo da ostaviramo može da donese pozitivan finansijski rezultat.  Drugim rečima, biznis planom ilustruje se tekući status, očekivane potrebe I projektovani rezultati novog ili preduzečća u razvoju. Kao takav, biznis plan treba da pruži odgovor na tri suštinska pitanja:

 1. Gde je preduzeće sada?
 2. Gde ide?
 3. Kako tamo da stigne?

FORMA BIZNIS PLANA 

Svaka instituacija je samostalna u izboru zahtevane forme I sadržaja u kojoj će poslovni plan biti prezenzovan. I pored manjih razlika, zahtevane forme su zasnovane na najpoznatijim metodologijima koje su poznate pod sledećim nazivima:

 • Metodologija Svetske banke I
 • UNIDO (Organizacija ujedinjenih nacija za industrijski razvoj) metodlogija

Prilikom izrade biznis plana (bili da radite samo ili na primer angažujete knjigovodstvenu agenciju da vam pomogne) važno je imati na umu kome je bitnis plan namenjen, ali uvek uvažiti najmanje sledeće tri perpektive:

 • Perspektiva preduzetnika

(preduzetnik najbolje razume concept I ideju na kojoj se zasniva poslovni poduhvat, kao I process I tehnologiju poslovanja, pa je stoga najsposobniji da objasni suštinu poslovnog poduhvata)

 • Tržišna perspektiva

(prilikom sastavljanja biznis plana mora se poslovanje preduzeća posmatrati očima potrošača(kupaca))

 • Perspektiva investitora

(investitori od poslovnog plana očekuju da pruži realne i uverljive projekcije finansijskih veličina, kao što su prihodi, troškovi, novčani tok, finansjijski rezultat i slično)

KOJE SU OSNOVNE KARAKTERISTEKE BIZNIS PLANA

Osnovne karakteristike kvalitetnog poslovnog plana su: razumljivost, relevantnost, opreznost I pouzdanost. Razumljivost podrazumeva da plan bude čitljiv I razuman svima, dakle treba izbegavati previše stručnih termina. 

Relevantnost podrazumeva da treba koristiti samo važne informacije za donošenje odluka, dakle ne stvarati zabunu raznim teprijama I pretpostavkama, već se fokusirati na glavne ciljeve plana. Opreznost podrazumeva da prilikom procene određenih podataka ne treba biri previše optimističan, ili pesimističan, naravno nemoguće je tačno u procenat predvideti npr. Tržišno učešće ali je dobro da procena bude u određenom rasponu. Pouzdanost podrazmeva da npr. Ukoliko određujemo cenu našeg proizvoda da se ista bazira na stavarnim podacima, I to : potrebnom materijalu za izradu tog proizvoda, ili koji su troškovi koji prate određenu uslugu, npr.radna snaga, komunalije itd.

Nezavisno od delatnosti preduzeća, korisnika poslovnih planova I brojnih drugih specifičnosti zbog kojih se poslovni planovi međusobno razlikuju, svi oni sadrže delove suštinskog I delove formalnog značaja.

            Formalni nezaobilazni delovi  biznis plana su:

 • Osnovni podaci o investitoru
 • Osnovni podaci o autorima poslovnog plana
 • Analiza razvojnih mogućnosti investitora (analiza dosadašnjeg razvoja investitora I analiza budućeg razvoja) 0
 • Rezime
 • Dodatak (ukoliko se neki podaci moraju dokumentovati treba ih dostaviti)

Delovi suštinskog značaja obuhvataju detaljne analize poslovnog konteksta projekta u kojima se razmatra proizvodni plan, plan lokacije, marketing plan , finansijki plan itd.

U nastavku dajemo detaljan sadržaj binzis plana, a nakon toga kratke smernice za lakše sastavljanje istog.

1.Uvod

2.Ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta          

 1. 1. Opšte informacije

2.2.Postojeća tehničko-tehnološka osnova

2.3.Pozicija na postojećim tržištima

2.4.Raspoloživi ljudski resursi

2.5.Finansijsko stanje i rezultati

2.6.Konačna ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta

 1. Vizija, misija i ciljevi projekta
 2. Marketing plan

4.1.Istraživanje i analiza tržišta

4.2. Kupci/Klijenti

4.3. Veličina tržišta i trendovi

4.4. Analiza konkurencije

4.5. Procena tržišnog učešća i prodaje

 1. Formulisanje marketing plana

5.1.Marketing strategija

 1. 2. Formiranje cena i takitike prodaje

5.3. Reklamiranje i promocija

5.4. Distribucija

 1. Analiza situacije

6.1. Analiza stanja

6.1.1. PEST analiza

6.2. Analiza stejkholdera

6.3. Analiza problema

6.3.1. Drvo problema

6.3.2. Drvo ciljeva

 1. Građevinski i tehnološki projekat

7.1. Građevinski projekat

7.2.Tehnološki projekat

 1. Analiza lokacije

8.1. Analiza makrolokacije

8.2. Analiza mikrolokacije

 1. Plan organizacije i menadžmenta

9.1. Organizacija i projektni tim

9.2. Zapošljavanje i zarade

9.3. Podrška profesionalnih konsultanata

 1. Plan realizacije projekta

10.1. Strukturni dijagram projekta – WBS

10.2. Spisak aktivnost projekta

10.3.Terminski plan aktivnosti – gantogram

10.4. Ključni događaji

10.5. RACI matrica- matrica odgovornosti

11.Finansijska analiza

11.1.  Ukupna investiciona ulaganja

11.2. Izvori finansijskih sredstava

11.3. Plan otplate anuiteta

11.4. Ukupni rashodi – Operativni troškovi poslovanja

11.5. Ukupni prihodi – Planirani obim proizvodnje i prodaje

 1. 6. Amortizacija

11.7. Bilans uspeha

11.8. Bilans stanja

11.9. Novčani tokovi

11.9.1. Finansijski tok

11.9.2. Ekonomski tok

11.10. Finansijska ocena projekta

11.10.1. Statička ocena projekta

11.10.2. Dinamička ocena projekta

11.11. Društvena ocena projekta

 1. Plan upravljanja rizikom

12.1. Identifikacija rizičnih događaja

12.2. Matrica analize rizika

ZAKLJUČAK BIZNIS PLANA    

Ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta je kako smo naglasili formalni deo projekta, i ista podrazumeva pregled postojeće situacije predglaga projekta. Koliko ima tehničko-tehnološke osnove, kadrova, finansija (za ovaj deo preporučujemo angažovanje knjigovodstvene agencije).

Vizija, misija i ciljevi projekta jasno govore šta treba predstaviti u Biznis planu. Dakle treba istaći koja je namera preduzeća u budućem razvoju, na koji način planira da ostvari svoju viziju i koji su mu osnovni ciljevi. To može biti povećanje prodaje, izvoz na nova tršta, lansiranje novog proizvoda. Ciljevi moraju biti merljivi, precizni, dostižni.

Marketing plan podrazumeva pre svega opštu analizu tršita, a zatim i samu analizu koja se tiče tržišta na kojem ćete nastupati. Dakle, treba ispitati kakvi su uslovi ulaska na tržite za delatnost kojom se bavite,  kakva je ponuda, kakva je tražnja… Treba analizirati da li postoji konkurencija, kolika je, da li ona igra pozitivnu ili negativnu ulogu tamo gde planirate da se pozicionirate. Najvažnije je ispitati ko će biti Vaši kupci i koliki se procenat prodaje očekuje, odnosno učešće na tržištu planira. Važno je imati takve podatke zvog prognoze prihoda.

 Formulisanje marketing plana je važna stavka biznis plana. Ovde definišite načine komunikacije sa kupcima. Dakle, koji vid promocije birate(flajeri, internet, tv I radio reklame…), zatim koji način prodaje birate, ali isto tako I kako ćete vršiti distribuciju svojih proizvoda. Vrlo važno je definisati I cenu proizvodu u ovom segmentu. Svakako ne treba zaboraviti da prilikom svake aktivnosti koja se planira treba imati na umu njene troškove kako bi projekcija finansijskog rezultata bila realna.

Analiza situacije podrazumeva da dobro sagledamo situaciju, odnosno okolinu u kojoj se preduzeće nalazi, ali i koje su njegove prednosti.Tako npr. Za eksternu analizu okruženja može da se koristi PEST analiza koja podrazumeva analizu: politickih, ekonomskih, socijalnih I tehničkih faktora koji mogu da utiču na projekat. Važno je analizirati i samo preduzeće, odnosno koji je to problem (drvo problema) koji postoji npr. To može biti Nedovoljna tražnja koji želimo da rešimo projektom, te tako sledeća analiza drvo ciljeva predstavlja npr. smanjenje cene kako bi problem koji smo malopre naveli  moglo rešiti . Dakle, da bismo pravilno odredili naš put razvoja vrlo je važno sagledati gde se nalazimo, šta nas okružuje I šta utiče na nas, takođe na koga i kako mi utičemo.

 Građevinski i tehnološki projekat je bitna stavka biznis plana. Tu navodimo tačnu specifikaciju projekta, ali I pravimo nacrt kako će projekat izgledati (bilo to proizvodnja, novi proizvod itd) treba razmisliti I  o dobavljačima. I naravno ne zaboraviti analizu troškova koja prati ovu fazu.

Analiza lokacije je bitna bez obzira kojom delatnošću se bavite. Prvo određujete makrolokaciju, to je širi deo lokacije na kojoj želite da se Vaše preduzeće nalazi i  ocenjujete je na osnovu kriterijuma kao što je : blizina distrubitivnih centara, kvalitet puteva, opremljenost infrastruktute itd.A zatim je potrebno analizirati I  mikrolokaciju, tako što ćete precizirati ulicu I objekat. Ukoliko npr. imate pekaru naravno da je za prodaju gotovih proizvoda važno biti pored obrazovanih ustanova, stajališta, medicinskih ustanova itd, nego na autoputu kao što je to npr. slučaj sa magacinima I slično.

Plan organizacije i menadžmenta je izuzetno bitan. Treba tačno definisati lica I odgovornosti, kao i nivo hijerarhije kako bi svako lice znalo u svakom trenutku za šta je zaduženo. Naravno ne treba zaboraviti prednost organizacije koje su organizovane tako da svi sektori međusobno sarađuju a to je u ekonomskom sveta dobro poznata matričnna i projektno orjentisana organizacija. Ovde treba takođe uključiti I sve eksterne saradnike. Naravno ne zaboraviti i troškove koje imate prema zaposlenima, a koji predstavljaju bitan element za finansijsku analizu.

Plan realizacije projekta podrazumeva da definišite tačno sve aktivnosti koje su potrebne da se realizuju da bi projekat bio implementiran, njihovu povezanost (u smislu da aktivnost C ne može da počne ako se akitvnost A I B nisu završile) kao i rokove. Odnosno, odrediti početak i kraj projekta.

Finansijska analiza je najvažniji deo biznis plana zato što ćete ovde saznati koliko vas sve košta, koliko će vaši proizvodi donositi zarade i koliko ćete kada oduzmite sve obaveze koje imate zaraditi i imati slobodnu gotovinu za dalja investiranja. Da bi ova faza bila što preciznija jako je bitno da su informacije o cenama imputa, odnosno ono što ulažete u ovaj projekat pouzdane. Dakle, sve što ste tekstom rekli da Vam treba morate brojčano da iskažete, odnosno novčano. To mogu biti razni troškovi ulaganja u: objekte, opremu, radnu snagu, infrastrukturu itd, zatim ne zaboraviti obaveze prema Državi, lokalnim samoupravama… Sa druge strane je potrebno precizno odrediti I cenu Vašeg proizvoda/usluge u čemu će Vam marketing plan pomoći o kojem je bilo reči.

Plan upravljanja rizikom je neizostavan deo biznis plana. Što preciznijim obuhvatanjem mogućih događaja koji mogu uticati negativno na realizaciju Vašeg projekta to ste bezbedniji. Planom se definišu preventivne mere ublažavanja pojedinih rizika, ali i ukoliko se neki rizični događaj ostvari planom je potrebno da su dešinišu aktivnosti ubalažavanja negativnih efekata.

Zaključak je rezime Vašeg biznis plana. Zaključujete  i dokazima opravdavate (finansijkim analizama) da je predmet Vašeg biznis plana isplativ za potencijalne investitore, ili Vas kao preduzeće koji planira da uvede neke promene.