KNJIGOVODSTVENE USLUGE I PORESKO SAVETOVANJE

Saznajte koje nam sve procese možete prepustiti: od knjigovodstva odnosno računovodstva i obračuna plata, pa sve do poreskog i finansijskog konsaltinga

OBLASTI KOJE POKRIVAMO U TAU FINANSIJAMA:

Lista ključnih oblasti u Tau Finansijama koje pokrivamo

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Brzo, efikasno i blagovremeno obavljamo sve knjigovodstvene i računovodstvene poslove, vodeći računa o tome da našim klijentima štedimo vreme, novac i energiju.

OBRACUN ZARADE

Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima i kadrovskim aktivnostima tako što ćete sve procese prepustiti stručnom timu za obračunski deo.

FINANSIJSKI KONSALTING

Optimizacija poslovanja i kreiranja podloge za odlučivanje. Pomažemo klijentima pri donošenju ključnih odluka vezanih za razvoj poslovanja i investicijama.

PORESKI KONSALTING

Saveti u oblasti poreskog planiranja, i davanje predloga mogućnosti korišćenja poreskih olakšica, usaglašavanja privrednog subjekta sa važećom poreskom regulativom.

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Saznajte više o knjigovodstvenim i finansijskim uslugama koje Tau Finansije pružaju kao i metodama koje koristimo u poslovanju i radu sa klijentima:

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMENA

Knjižimo sve poslovne promene i vršimo kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja.

OBRAČUN PLATA I KADROVSKA

Vršimo obračune zarada, prijave i odjave zaposlenih kao i vođenje kadrovske evidencije za naše klijente.

ANALIZA I IZVEŠTAVANJE

Analizamo poslovanje, predlažemo unapređenja i izveštavamo kako u skladu sa zakonskim propisima tako i u skladu sa Vašim internim potrebama.

OBRAČUN ZARADE

ANALIZA UGOVORA O RADU

Vršimo detaljnu analizu postojećih ugovora, sa aspekta poreskog tretmana. i uticaja za zarade.

MESEČNI OBRAČUNI

Vršimo regularne i vanredne mesečne obračune zarada, bonuda, bolovanja i svih ostalih neophodnih obračuna.

KONSALTING I IZVEŠTAVANJE

Pomoć prilikom restruktuiranja zarada, napredno izveštavanje i praćenje, sve na jednom mestu.

FINANSIJSKI KONSALTING

ANALIZA POSLOVANJA

Vršimo detaljnu analizu postojeće organizacije rada i preporučujemo racionalizaciju svih funkcija u kompaniji

FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Vršimo procene vrednosti kapitala i imovine kao i izradu biznis planova i finansijskih planova preduzeća

KONSALTING

Ukoliko razmišljate o investicijama i finansijskim odlukama ili Vam je potrebna izrada i ocenjivanje investicionih projekata, Tau finansije Vam može pomoći

PORESKI KONSALTING

PORESKO SAVETOVANJE

Savetujemo Vas kako da optimizujete poresku izloženost shodno zakonskim okvirima i time napravite racionalizaciju troškova

PORESKO IZVEŠTAVANJE

Pripremamo izveštaje i bilanse za pravna i fizička lica, shodno zakonskim i internim potrebama kompanija

KONSALTING

Pružamo uslugu poreskog konsaltinga, a sve u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona i optimizacije finansija

NAJČEŠĆA PITANJA:

Prvo pitanje koje se nameće prilikom osnivanja firme je: da li biti preduzetnik, ili privredno društvo (gde je najpoznatija forma d.o.o. – duštvo sa ograničenom odgovornošću) ?

Kako bi se lakše opredelili osvrnimo se na osnovne razlike između odgovornosti  privrednog društva i preduzetnika.

Preduznik je fizičko lice koje uvek odgovora celokupnom svojom imovinom, I to imovinom koju je stekao obavljajući privrednu delatnost, ali i drugom imovinom koju je stekao nezavisno od delatnosti, dok u slučaju d.o.o. samo imovinom koja se vodi na firmu. Sa druge strane nivo administracije je veći kod forme d.o.o, pa to često opredeljuje da se lica odlučuju u početnim koracima za preduzetničku radnju.

 

Velika dilema u praksi koja se javlja, posebno kod subjekata koji su započeli početne korake ka osnivanju svoje firme je da li svako lice upisano u privredni registar automatski ulazi u sistem PDV-a, odnosno, da li je obveznik poreza na dodatu vrednost?  Evidentiranje obveznika u sistem PDV-a može biti obavezno i dobrovoljno.

Upisom u registar privredni subjekt postaje obveznik mnogih nameta propisanih od strane države. U nastavku dajemo pregled koje sve poreze firma mora da plaća.

1.EKO TAKSA je taksa koju plaćaju svi privredni subjekti. Iznos koji se plaća zavisi od veličine preduzeća, ali I od uticaja koju delatnost preduzeća ima na životnu sredinu. Kreće se od 5.000,00 RSD pa i do 2.000.000,00 RSD.  2.Komunalna taksa- Isticanje firme na poslovnom prostoru, poznatije kao firmarina, definisano je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Firma, u skladu sa zakonom predstavlja svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. Komunalna taksa se plaća kada se ostvaruje prometi veći od 50.000.000,00 dinara. Iznos zavisi od zone na kojoj se nalazi firmi, ali I od delatnosti I veličine firme. Kreće se od 6.000,00-680.000,00.

  1. Porez na imovinu se plaća ukoliko preduzeće u svom vlasništvu poseduje nekretninu. Stopa poreza na imovinu iznosi 0,4% i obračunava se na procenjenu vrednost nekretnine.

4.PDV-ukoliko je obveznik u sistemu pdv-a u obavezi je da plaća  PDV po opštoj poreskoj stopi od 20% ili po posebnoj poreskoj stopi od 10%.

5.Porez na dobit-Porez na dobit se plaća po stopi od 15%, ukoliko naravno firma ostvaruje dobit. Uzmimo za primer da je  je ostvarena dobit od 100.000 RSD iznos poreza iznosi 15.000 RSD na godišnjem nivou.

6.Ukoliko preduzeće ima zaposlene u obavezi je da plaća poreze i doprinose na zarade.

Za svaki mesec rada zaposleni prima zaradu, ono što dobije bilo preko računa ili u gotovini je neto zarada. Neto zarada se sastoji od:

osnovne zarade (nju čini broj radnih sati u mesecu pomnoženih sa cenom rada) i

-dodatak na osnovnu zaradu (to su svi dodaci koji po osnovu zakonskih propisa pripadaju zaposlenom topli obrok, regres za godišnji odmor, naknada za minuli rad, naknada za rad tokom državnih praznika, naknada uvećanje zarade na rada noću ili prekovremenog rada, I drugo) .

Bruto zarada je zapravo iznos zarade koji se ugovora sa zaposlenima. Bruto zarada se sastoji od neto zarade+doprinosa za obavezno socijalno osiguranje + porez .  

ŠTA KNJIGOVODSTVENE USLUGE ČINI KOMPLETNIM?

Kada pričamo o knjigovodstvenim uslugama, one za mnoge kompanije imaju potpuno drugačije značenje.

Naime, knjigovodstvo kao oblast rada je suštinski zasnovana na setu pravila koje je potrebno pratiti i zakonima unutar kojih je potrebno kretati se i oni su isti za sve firme.

I to je ono što odlikuje knjigovodstvene usluge i njihovu generalnu primenu.

Međutim, svaka kompanija najčešće ima svojih specifičnosti u pogledu potreba i očekivanja koja se postavljaju pružaocu knjigovodstvenih usluga, odnosno knjigovodstvenoj agenciji.

I tu nastaje korak koji knjigovodstvene usluge čini jedinstvenim, a to je personalizacija usluge shodno potrebama firme.

Kako bismo jednu uslugu iz oblasti knjigovodstva nazvali kompletnom, neophodno je da da obuhvatimo upravo navedeno – pravila i zakone kao i personalizaciju iste shodno potrebama firme primaoca usluge.

Tek tada, za ovaj tip usluge možemo reći da je kompletan i da zadovoljava potrebe jednog preduzeća.