PROCESI KOJE NAM MOŽETE
PREPUSTITI

Od računovodstva i obračuna plata, pa sve do poreskog i finansijskog konsaltinga

OBLASTI KOJE POKRIVAMO U TAU FINANSIJAMA:

Lista ključnih oblasti u Tau Finansijama koje pokrivamo

RAČUNOVODSTVO

Tim koji pokriva ovu oblast poseduje znanja i iskustva u domenu knjigovodstva i računovodstva i zadužen je za sva tekuća i operativna knjiženja. Naše poslovanje usmereno je na to da brzo, efikasno i blagovremeno obavimo sve knjigovodstvene poslove, vodeći računa o tome da našim klijentima štedimo vreme, novac i energiju

FINANSIJSKI KONSALTING

Tim koji pokriva ovu oblast poslovanja zadužen je za optimizaciju vašeg poslovana i kreiranja podloge za odlučivanje. Koristeći svoje znanje, iskustvo i savremene alate finansijske analize mi pomažemo našim klijentima pri donošenju ključnih odluka vezanih za razvoj poslovanja

PORESKI KONSALTING

Tim koji pokriva ovu oblast poslovanja zadužen je za savete u oblasti poreskog planiranja, kao i davanje predloga mogućnosti korišćenja poreskih olakšica, praćenje poslovanja i usaglašavanja privrednog subjekta sa važećom poreskom regulativom sve u cilju optimizacije poreskog opterećenja

USLUGE KOJE PRUŽAMO

Saznajte više o uslugama koje Tau Finansije pružaju
kao i metodama koje koristimo u poslovanju i radu sa klijentima:

Računovodstvo
KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMENA

Knjižimo sve poslovne promene i vršimo kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja.

OBRAČUN PLATA I KADROVSKA

Vršimo obračune zarada, prijave i odjave zaposlenih kao i vođenje kadrovske evidencije za naše klijente.

ANALIZA I IZVEŠTAVANJE

Analizamo poslovanje, predlažemo unapređenja i izveštavamo kako u skladu sa zakonskim propisima tako i u skladu sa Vašim internim potrebama.

Finansijski konsalting
ANALIZA POSLOVANJA

Vršimo detaljnu analizu postojeće organizacije rada i preporučujemo racionalizaciju svih funkcija u kompaniji

FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Vršimo procene vrednosti kapitala i imovine kao i izradu biznis planova i finansijskih planova preduzeća

KONSALTING

Ukoliko razmišljate o investicijama i finansijskim odlukama ili Vam je potrebna izrada i ocenjivanje investicionih projekata, Tau finansije Vam može pomoći

Poreski konsalting
PORESKO SAVETOVANJE

Savetujemo Vas kako da optimizujete poresku izloženost shodno zakonskim okvirima i time napravite racionalizaciju troškova

PORESKO IZVEŠTAVANJE

Pripremamo izveštaje i bilanse za pravna i fizička lica, shodno zakonskim i internim potrebama kompanija

KONSALTING

Pružamo uslugu poreskog konsaltinga, a sve u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona i optimizacije finansija

NAJČEŠĆA PITANJA:

Prvo pitanje koje se nameće prilikom osnivanja firme je: da li biti preduzetnik, ili privredno društvo (gde je najpoznatija forma d.o.o. – duštvo sa ograničenom odgovornošću) ?

Kako bi se lakše opredelili osvrnimo se na osnovne razlike između odgovornosti  privrednog društva i preduzetnika.

Preduznik je fizičko lice koje uvek odgovora celokupnom svojom imovinom, I to imovinom koju je stekao obavljajući privrednu delatnost, ali i drugom imovinom koju je stekao nezavisno od delatnosti, dok u slučaju d.o.o. samo imovinom koja se vodi na firmu. Sa druge strane nivo administracije je veći kod forme d.o.o, pa to često opredeljuje da se lica odlučuju u početnim koracima za preduzetničku radnju.

 

Velika dilema u praksi koja se javlja, posebno kod subjekata koji su započeli početne korake ka osnivanju svoje firme je da li svako lice upisano u privredni registar automatski ulazi u sistem PDV-a, odnosno, da li je obveznik poreza na dodatu vrednost?  Evidentiranje obveznika u sistem PDV-a može biti obavezno i dobrovoljno.

Upisom u registar privredni subjekt postaje obveznik mnogih nameta propisanih od strane države. U nastavku dajemo pregled koje sve poreze firma mora da plaća.

1.EKO TAKSA je taksa koju plaćaju svi privredni subjekti. Iznos koji se plaća zavisi od veličine preduzeća, ali I od uticaja koju delatnost preduzeća ima na životnu sredinu. Kreće se od 5.000,00 RSD pa i do 2.000.000,00 RSD.  2.Komunalna taksa- Isticanje firme na poslovnom prostoru, poznatije kao firmarina, definisano je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Firma, u skladu sa zakonom predstavlja svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. Komunalna taksa se plaća kada se ostvaruje prometi veći od 50.000.000,00 dinara. Iznos zavisi od zone na kojoj se nalazi firmi, ali I od delatnosti I veličine firme. Kreće se od 6.000,00-680.000,00.

  1. Porez na imovinu se plaća ukoliko preduzeće u svom vlasništvu poseduje nekretninu. Stopa poreza na imovinu iznosi 0,4% i obračunava se na procenjenu vrednost nekretnine.

4.PDV-ukoliko je obveznik u sistemu pdv-a u obavezi je da plaća  PDV po opštoj poreskoj stopi od 20% ili po posebnoj poreskoj stopi od 10%.

5.Porez na dobit-Porez na dobit se plaća po stopi od 15%, ukoliko naravno firma ostvaruje dobit. Uzmimo za primer da je  je ostvarena dobit od 100.000 RSD iznos poreza iznosi 15.000 RSD na godišnjem nivou.

6.Ukoliko preduzeće ima zaposlene u obavezi je da plaća poreze i doprinose na zarade.

Za svaki mesec rada zaposleni prima zaradu, ono što dobije bilo preko računa ili u gotovini je neto zarada. Neto zarada se sastoji od:

osnovne zarade (nju čini broj radnih sati u mesecu pomnoženih sa cenom rada) i

-dodatak na osnovnu zaradu (to su svi dodaci koji po osnovu zakonskih propisa pripadaju zaposlenom topli obrok, regres za godišnji odmor, naknada za minuli rad, naknada za rad tokom državnih praznika, naknada uvećanje zarade na rada noću ili prekovremenog rada, I drugo) .

Bruto zarada je zapravo iznos zarade koji se ugovora sa zaposlenima. Bruto zarada se sastoji od neto zarade+doprinosa za obavezno socijalno osiguranje + porez .